Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku („Všeobecné podmínky“ nebo „Obchodní podmínky“)

společnosti RONAL CR s.r.o., se sídlem na adrese Jičín, Jungmannova 1117, PSČ: 506 01, IČ: 49812106, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4863 („Dodavatel“), které se vztahují na obchodování Dodavatele se společnostmi („Odběratel“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).


1. Předmět smlouvy, platnost těchto Všeobecných podmínek, všeobecná ustanovení

a) Všechny dodávky a služby Dodavatele pro Odběratele probíhají výhradně v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

b) Žádné jiné Všeobecné podmínky Odběratele, i když se od těchto Obchodních podmínek neodchylují, nýbrž je doplňují, se nestávají součástí smlouvy, i když proti nim nebude vznesena výslovná námitka.

c) Tyto Obchodní podmínky se rovněž vztahují na všechny budoucí obchody s Odběratelem.

d) Přijetí objednávek a smluv, jakož i jednotlivá smluvní ujednání, vyžadují výslovné potvrzení ze strany Dodavatele v textové podobě (např. formou dopisu, elektronické zprávy, emailu, faxu), jinak nebudou účinná.

e) Ilustrace, nákresy, údaje o hmotnosti a rozměrech jsou pouze informativní, ledaže jsou výslovně označené jako závazné.

f) Dodavatel si vyhrazuje všechna práva z duševního vlastnictví, včetně případných autorských práv, práv k softwaru a databázím, a majetkového práva k ilustracím, nákresům, odhadům nákladů, technickým výpočtům, návrhům a jiným dokumentům. Tyto nesmí být zpřístupňovány třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele a musí být na vyzvání nebo v případě nezadání objednávky okamžitě vráceny. 

g) Dodavatel je oprávněn provést jednostrannou úpravu těchto Obchodních podmínek, přičemž je povinen Odběratele o předmětných změnách bezodkladně informovat.

2. Ceny, platební podmínky; potvrzení zůstatku

a) Ceny jsou uváděny v Kč, ledaže budou výslovně uvedeny v jiné měně.

b) Nebude-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, ceny jsou uvedeny v paritě „ex works“, včetně nakládky a zabalení v závodě.

c) K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
d) V případě neexistence zvláštní dohody se platba provádí v hotovosti bez jakýchkoli odpočtů. Jakýkoli odpočet slev vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijmout směnky a šeky jako způsob úhrady. V případě přijetí se platba pokládá za uskutečněnou pouze v případě jejího úspěšného inkasování. Poplatky spojené se slevou nese Odběratel.
    
f) Potvrzení o zůstatku ze strany Dodavatele je nezávazné, nicméně bude se považovat za uznané Odběratelem, ledaže Odběratel vznese písemnou námitku do tří týdnů od obdržení potvrzení o zůstatku a Dodavatel se na toto výslovně odkáže při poskytování potvrzení o zůstatku.

g) Odběratel je oprávněn odepřít provedení plateb nebo je započíst na protinároky Dodavatele, pokud jsou protinároky Odběratele nesporné, uznané Dodavatelem, nebo pokud je soud prohlásil za právně závazné.

h) Dodavatel si vyhrazuje právo, poté, co informoval Odběratele, navýšit cenu až o 5 % původní sjednané částky po uplynutí čtyř měsíců od uzavření smlouvy, pokud se od uzavření dané smlouvy podstatné náklady a/nebo mzdy prokazatelně zvýšily v rozsahu předmětného navýšení ceny; takové zvýšení ceny lze uplatnit u dodávek, které mají na základě smlouvy být uskutečněny po uplynutí lhůty 4 měsíců a po oznámení.

i) Odhady nákladů jsou nezávazné, ledaže jsou výslovně označené za závazné.

j) Objednatel je povinen dodavateli zaplatit vyúčtovanou kupní cenu řádně a včas. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny zboží je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do doby úplného uhrazení kupní ceny dodaného zboží. Úhrada kupní ceny formou bezhotovostního bankovního převodu je považována za splněnou teprve připsáním příslušné částky na bankovní účet dodavatele.    

3. Dodání

a) Dodací lhůta plyne ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami. Její běh začíná dnem zaslání potvrzení objednávky. K dodržení dodací lhůty ze strany Dodavatele je třeba, aby všechny obchodní a technické záležitosti mezi smluvními stranami byly vyřešeny a aby Odběratel splnil všechny povinnosti, které splnit má, jako např. dodání požadovaných dokumentů, úředních potvrzení a povolení, zproštění odpovědnosti atd., a složení samostatně sjednané zálohy. Pokud k tomu nedojde, dodací lhůta bude odpovídajícím způsobem prodloužena.

b) Dodací lhůta bude odpovídajícím způsobem prodloužena (včetně případné doby již představující prodlení) v případě nepředpokládaných překážek, které se vymykají kontrole Dodavatele (např. nepříznivé počasí, požáry, záplavy, politické nepokoje, stávky, výluky nebo nedodávky Dodavateli i přes včas provedené a adekvátní pokrytí transakce), o dobu trvání předmětné překážky plus přiměřené doby obnovování činnosti. Totéž platí i v případech, kdy tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů. Dodavatel je povinen Odběrateli okamžitě oznámit okamžik vzniku a zániku takových překážek. V takových případech je Odběratel oprávněn vyžádat si od Dodavatele vysvětlení, zda Dodavatel hodlá odstoupit, nebo provést dodávku v přiměřené lhůtě. Pokud takové vysvětlení nebude poskytnuto do 2 týdnů, Odběratel může od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení je Dodavatel povinen okamžitě vrátit platby, které Odběratel provedl.

c) Dodací lhůta je dodržena, pokud dodávaná položka opustí závod Dodavatele před uplynutím dodací lhůty a pokud je Odběrateli oznámeno, že předmětná položka je připravena k přepravě. Pokud je přeprava zdržena na žádost Odběratele nebo z důvodů na straně Odběratele, potom náklady vzniklé zdržením nese Odběratel. Tyto zahrnují zejména náklady na uskladnění v závodě Dodavatele. Dodavatel je kromě toho oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo nárokovat si náhradu škody po marném uplynutí přiměřené doby.

d) Běh dodacích lhůt u odlitků se zálisky začíná až po kompletním dodání požadovaného množství zálisků bez poplatků a výdajů.

e) V případě neexistence zvláštní dohody převezme Odběratel na vyzvání objednané položky do čtyř měsíců. Pokud k převzetí nedojde včas, je Dodavatel oprávněn dodávané položky připravené k vyexpedování uskladnit na náklady a riziko Odběratele a fakturovat je jako dodané. Po marném uplynutí přiměřené doby je Dodavatel oprávněn odmítnout další plnění smlouvy a požadovat 10 % hodnoty té části objednávky, která nebyla splněna, jakožto náhradu nákladů a ušlý zisk, nebo po marném uplynutí přiměřené doby je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu škody. Právo na doložení vzniku nižší škody je vyhrazeno Odběrateli.

4. Výhrada vlastnického práva

a) Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k dodávané položce až do úplného splnění všech pohledávek Dodavatele vyplývajících z obchodního vztahu s Odběratelem. 

b) Odběratel je oprávněn zpracovat a prodat dodávanou položku v rámci běžného obchodního styku. V případě zabavení nebo jiného nakládání, příkazů nebo zásahů na straně třetí osoby do dodávaných položek ve vlastnictví Dodavatele je Odběratel povinen Dodavatele okamžitě písemně informovat, aby Dodavatel mohl v případě nutnosti podat trestní oznámení. Pokud třetí osoba není schopna uhradit náklady soudního řízení nebo mimosoudní vyrovnání v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů, Odběratel odpovídá za ztrátu, která tím vznikne Dodavateli.

c) Ke zpracování a přeměně dodávané položky dojde jménem Dodavatele jakožto výrobce. Pokud tato výhrada vlastnického práva zanikne v důsledku spojení, tímto se sjednává, že Dodavatel nabude spoluvlastnického práva k tomuto nově vytvořenému předmětu.

d) Pokud Odběratel porušuje smlouvu, zejména pokud se ocitne v prodlení s úhradou a v případě protestovaných směnek a šeků, právo Odběratele na zpracování a další prodej dodávané položky zaniká. V takových případech je Dodavatel oprávněn dodávanou položku po předchozím upozornění odejmout zpět a volně s ní nakládat po písemném oznámení s přiměřenou odkládací lhůtou. V takových případech je Odběratel povinen dodávanou položku na požádání ihned vrátit.
e) Je-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Odběratele, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a požádat o okamžité vrácení dodané položky.

5. Záruka

V případě faktických vad a právních vad dodání nových položek je Dodavatel při vyloučení jakýchkoli dalších nároků za podmínek čl. 6 těchto Všeobecných podmínek povinen poskytnout záruku v souladu s body a) a b) takto:

a) Faktické vady:

aa) Vzorky a/nebo dílenské nákresy zaslané Odběrateli k revizi a kontrole se musí týkat pouze vzhledu, rozměrů, hmotnosti a použitelnosti.

bb) Při výrobě odlitků se tolerance běžné ve velkovýrobě v oblasti tlakového lití, forem na lité železo apod. nepokládají za vady. Větší požadavky a následné strojní zpracování jednotlivých sérií dodávaných položek vyžadují výslovnou předchozí dohodu.

cc) Pokud dodávaná položka je vadná v důsledku okolností, které nastaly před převodem rizik, pak dle uvážení Dodavatele bude tato položka následně zdokonalena nebo opětovně dodána, pokud se zvolený typ náhradního plnění bude považovat za přijatelný pro Odběratele. 

dd) Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli požadovaný čas a příležitost k provedení všech následných zdokonalení a náhradních dodávek, jak to bude Dodavatel považovat za nezbytné. Jinak je Dodavatel zproštěn odpovědnosti za důsledky z toho plynoucí. Toto platit nebude, pokud náhradní plnění dvakrát selže nebo pokud náhradní plnění je pro Odběratele nepřijatelné. Pouze v naléhavých případech ohrožení provozní bezpečnosti nebo k zabránění neúměrně velké škody, kdy je Dodavatele nutno informovat okamžitě, nebo pokud je Dodavatel v prodlení s odstraněním vady, je Odběratel oprávněn vadu odstranit sám, nebo odstraněním vady pověřit třetí osobu, a požádat Dodavatele o náhradu nezbytných nákladů.

ee) Z nákladů vzniklých následným zdokonalením nebo náhradní dodávkou (je-li reklamace oprávněná) nese Dodavatel náklady na náhradní plnění, včetně expedice a přiměřených nákladů na odvoz a instalaci; dále platí, že pokud to lze v závislosti na daném jednotlivém případě důvodně požadovat, nese Dodavatel i náklady na vyžádané poskytnutí montážních dělníků a podpůrného personálu.

ff) V zákonném rozsahu je Odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo má nárok na slevu z ceny, pokud Dodavatel při zohlednění zákonných výjimek nechá přiměřenou lhůtu k následnému zdokonalení a náhradnímu plnění v důsledku závažné vady marně uplynout, nebo náhradní plnění jinak selže. V případě pouze drobné vady není Odběratel oprávněn uplatňovat žádné nároky z titulu této vad.

gg) Pokud je dodávaná položka (je-li Odběratelem nebo třetí osobou použita nesprávně) namontována nebo uvedena do provozu nesprávně, je s ní nesprávně nebo nedbale nakládáno, nebo není řádně udržována, záruka Dodavatele neplatí. Totéž platí v případě běžného opotřebení a při použití nevhodných provozních materiálů.

hh) Dodavatel neodpovídá za důsledky nesprávného následného zdokonalení provedeného Odběratelem nebo jím pověřenou třetí osobou. Totéž platí pro změny v dodávané položce, které Odběratel provede bez předchozího souhlasu Dodavatele.

b) Právní vady:

aa) Pokud použitím dodávané položky došlo k porušení práv z průmyslového vlastnictví nebo autorských práv v národním měřítku, Dodavatel je povinen zajistit pro Odběratele na vlastní náklady právo k dalšímu užívání, a dodávanou položku musí upravit pro Odběratele tak, aby nadále nedocházelo k porušování těchto práv. Pokud toto není možné zajistit za ekonomicky přiměřených podmínek nebo v přiměřené lhůtě, je Odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy. Za těchto podmínek je od smlouvy oprávněn odstoupit rovněž Dodavatel. Vedle toho Dodavatel odškodní Odběratele za nároky vznesené majitelem předmětných práv průmyslového vlastnictví, která jsou nesporná nebo o jejichž právní závaznosti bylo rozhodnuto.

bb) Povinnosti Dodavatele z předchozího bodu aa) jsou konečné v případě porušení práv průmyslového vlastnictví nebo autorských práv. Existují pouze v případě, že

- Odběratel okamžitě oznámí Dodavateli uplatněný nárok z porušení práva z průmyslového vlastnictví nebo autorského práva;

- Odběratel poskytne Dodavateli přiměřenou součinnost při popírání vznesených nároků, nebo dovolí Dodavateli provést úpravy v souladu s bodem aa);

- Právo na uplatnění všech opatření v rámci vedení obhajoby, včetně mimosoudního vyrovnání, je vyhrazeno Dodavateli;

-  Právní vady nevznikly v důsledku pokynu Odběratele a 

- předmětné porušení práv nebylo způsobeno tím, že Odběratel svévolně upravil dodávanou položku nebo ji použil způsobem, který není v souladu se smlouvou.

c) Jakékoli použité produkty budou dodány s vyloučením jakékoli záruky. 

d) Dodatečná odpovědnost Dodavatele v důsledku faktických nebo právních vad existuje pouze v případech uvedených v čl. 6 b) těchto Všeobecných podmínek.

e) Pokud dodávanou položku nelze užívat v důsledku zavinění Dodavatele, které je způsobeno neprovedením nebo vadným provedením návrhů nebo rad Dodavatele, nebo není užíváno v souladu s ustanoveními smlouvy v důsledku porušení jiných vedlejších smluvních závazků Odběratele, ustanovení čl. 5 a) až d) se použijí přiměřeně, s vyloučením dodatečných nároků Odběratele. 

6. Odpovědnost

a) Nároky na náhradu škody v důsledku ušlého zisku, jiné majetkové škody nebo jiné škody, která nebyla způsobena samotným dodávaným položkám, se vylučují. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí tam, kde Dodavatel, jeho právní zástupci, zaměstnanci nebo zástupci s delegovanou pravomocí jednali úmyslně nebo s hrubou nedbalostí, a tam, kde není dosažena garantovaná kvalita dané položky, pokud účel záruky spočíval v zajištění Odběratele vůči škodě, k níž nedošlo na samotné dodávané položce. Jakákoli odpovědnost Dodavatele, jeho právních zástupců nebo zástupců s delegovanou pravomocí za škodu způsobenou úmrtím, úrazem nebo újmou na zdraví v důsledku nedbalostního porušení povinnosti Dodavatele, jeho právních zástupců, zaměstnanců nebo zástupců s delegovanou pravomocí, se nevylučuje ani neomezuje. Dále platí, že toto vyloučení odpovědnosti se nepoužije v případech odpovědnosti podle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku“). 

b) Odpovědnost za škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

c) Bez ohledu na předchozí odstavce platí, že Dodavatel ponese odpovědnost v případě zaviněného porušení významných smluvních povinností, ovšem bude odpovídat pouze za škodu, která je pro danou smlouvu obvyklá a přiměřeně předvídatelná. Významnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti, jejichž plnění umožní v první řadě řádné splnění smlouvy a jejichž porušení ohrozí dosažení účelu smlouvy a z jejichž splnění může Odběratel běžně vycházet.

d) V rozsahu, v jakém je odpovědnost Dodavatele v souladu s předchozími odstavci vyloučena nebo omezena, toto platí i pro osobní odpovědnost orgánů, zaměstnanců, zástupců a zástupců s delegovanou pravomocí.

7. Prekluzivní lhůta

a) V případě dodání nově vyrobených dodávaných položek se nároky ze záruky promlčují jeden rok od dodání Odběrateli. Dodavatel poskytne záruku za náhradní plnění ve stejném rozsahu, v jakém platila pro původní dodávanou položku. Běh záruční lhůty u náhradního plnění začíná nanovo. 

b) Zákonné lhůty platí pro úmyslné a podvodné jednání Dodavatele a v případech nároků na náhradu škody v důsledku protiprávního jednání nebo v případech jiných nároků vznesených na základě Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

8. Místo plnění; místo konání soudního řízení; rozhodné právo; smluvní jazyk

a) Výhradním místem plnění veškerých povinností z tohoto smluvního vztahu je Jičín, Česká republika.

b) Výhradním místem pro řešení všech sporů přímo či nepřímo vznikajících ze smlouvy, včetně sporů ze šeků a směnek, bude příslušný soud v místě sídla Dodavatele. V rámci jakéhokoli inkasního řízení se vždy uplatní zákonem stanovené místo soudu.
c) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

d) Tento dokument je vyhotoven ve dvou jazykových verzích. V případě nesrovnalostí (nesouladu) mezi jazykovými verzemi má přednost anglická verze.


Poslední aktualizace: červenec 2014

Download PDF