Ogólne Warunki Sprzedaży  spółki Ronal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 

dotyczące transakcji handlowych zawieranych bez udziału konsumentów (B2B), tj. z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Definicje: 
a) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Ronal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 95, 58-306 Wałbrzych, Polska, numer KRS: 0000073683, REGON: 930751114, NIP: 8971015698 kapitał zakładowy: 270.000.000 PLN dotyczące transakcji handlowych zawieranych bez udziału konsumentów (B2B), tj. z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 
b) Sprzedający – spółka Ronal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu; 
c) Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 
d) Strony – Sprzedający i Kupujący; 
e) Towary – rzeczy ruchome (tarcze kół oraz przeznaczone do nich akcesoria) i usługi, które są sprzedawane przez Sprzedającego, przeznaczone na rynek wtórny (After Market) ; 
f) Strona internetowa Sprzedającego – strona www.ronal-wheels.com za pośrednictwem której Kupujący może zapoznać się z towarami Sprzedającego i składać zamówienia w przypadku dokonania rejestracji zgodnie ze znajdującymi się na niej wskazówkami; 
g) Umowa – stosunek łączący Strony tylko i wyłącznie w zakresie sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą Potwierdzenia otrzymania/przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego na warunkach przewidzianych w niniejszych OWS. Zawarcie umowy na zasadach przewidzianych w OWS nie stanowi jakiegokolwiek innego stosunku prawnego niż to wynika z OWS, w szczególności stosunku agencji, joint venture, przedstawicielstwa, dystrybucji, franszyzy, spółki itp. ; 
h) Zamówienie - stanowi wiążącą ofertę zakupu towarów i usług w rozumieniu przepisów art. 66 § 1 kodeksu cywilnego złożoną przez Kupującego telefonicznie, na piśmie lub na stronie internetowej Sprzedającego; 
i) Potwierdzenie otrzymania Zamówienia – dotyczy zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji na zasadach w nim wskazanych. Wysyłane jest automatycznie na podany przy składaniu Zamówienia przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Potwierdzenia otrzymania zamówienia zawiera numer i datę potwierdzenia zlecenia, specyfikację zamówionego towaru, jego ilość i cenę, warunki płatności, warunki dostawy oraz adres wysyłkowy; 
j) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji na warunkach przewidzianych w niniejszych OWS. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być złożone ustnie (podczas rozmowy telefonicznej) lub wysłane w formie tekstowej (list, e-mail, faxs) na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu; 
k) Indywidualne ustalenia Stron – indywidualnie wynegocjowane przez Kupującego warunki sprzedaży odbiegające od warunków określonych w OWS i zaakceptowane przez Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Indywidualne ustalenia Stron wiążą tylko w zakresie jakiego dotyczą, w pozostałym zakresie obowiązują OWS; 
l) Podstawienie towaru do dyspozycji Kupującego – oznacza, że towar jest gotowy do odbioru przez Kupującego w magazynie Sprzedającego w Wałbrzychu, a w przypadku zamówienia obejmującego co najmniej 4 sztuki towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu; 
m) Siła wyższa – przez siłę wyższą strony rozumieją ograniczenia uniemożliwiające wykonanie Sprzedającemu umowy w całości lub w części, a także niemożność jej terminowego wykonania m.in. z takich przyczyn jak pożar, powódź, warunki atmosferyczne, wydarzenia polityczne, strajki, 
lokouty, niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedającego, brak możliwości realizacji zamówienia z powodu nie wywiązania się z umowy przez kontrahentów Sprzedającego bez względu na przyczynę; 

2. OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Sprzedającego w stosunkach BTB i stanowią ich integralną część. Sprzedający nie wyraża zgody na stosowanie przez Kupującego jakichkolwiek własnych wzorów, warunków, klauzul, postanowień, zmian etc. w ramach zawieranych umów na podstawie niniejszych OWS, w związku z czym Strony wyłączają możliwość stosowania lub ustalania przez Kupującego własnych warunków, wzorów, regulaminów etc. Sprzedający odrzuca wszelkie warunki, regulaminy, zastrzeżenia, zmiany itp. Kupującego zawarte w sporządzonych przez Kupującego dokumentach zarówno przed jak i w trakcie realizacji umowy. Sprzedający dopuszcza możliwość wprowadzenia do Umowy Indywidualnych ustaleń Stron. 

3. Niniejsze OWS będą uznane za zaakceptowane przez Kupującego z chwilą złożenia Zamówienia. Akceptując niniejsze OWS Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą oraz że transakcja sprzedaży przeprowadzona zgodnie z niniejszymi OWS jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (w innym przypadku Kupujący nie może złożyć zamówienia) oraz że nie będzie stosował żadnych własnych wzorów, o których mowa w ust. 2 w zakresie uregulowanym niniejszymi OWS. Na życzenie Sprzedającego lub przy składaniu pierwszego zamówienia Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedającego następujące dokumenty: Potwierdzenie nadania numeru NIP, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz wyciąg z KRS. Do czasu przedstawienia przez Kupującego wszystkich wymaganych przez Sprzedającego dokumentów Sprzedający ma prawo powstrzymać się z wykonaniem wszelkich obowiązków wynikających z OWS. 

4. OWS są ogólnie dostępne w siedzibie spółki i umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego. Jeżeli Strony pozostają w stałych relacjach handlowych Sprzedający nie ma obowiązku informowania Kupującego o zmianie OWS w przypadku zawierania kolejnych umów. Zmienione OWS będą udostępnione przez Sprzedającego na stronie internetowej Sprzedającego. 

5. Każda Umowa zawarta pomiędzy Stronami podlega OWS obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. Obecnie obowiązujące OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów do czasu ich odwołania lub wydania nowych OWS i zastępują poprzednie OWS (z wyjątkiem zamówień złożonych i przyjętych do realizacji przez Sprzedającego w okresie obowiązywania poprzednich OWS). 

6. Sprzedający zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym potencjalne prawa autorskie, prawa do oprogramowania i baz danych, a także prawa do ilustracji, rysunków, kosztorysów, kalkulacji technicznych, projektów i innych dokumentów. Udostępnione materiały, szczególnie jeżeli zostały oznaczone jako takie, mogą również stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Sprzedającego udzielonej w formie tekstowej (np. w formie listu, e-maila, faksu) i zostaną niezwłocznie zwrócone na pierwsze żądanie Sprzedającego lub w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie złożone. 

II. Zawarcie umowy. 

1. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, publikacje, prezentacje oraz wszelkie inne informacje i materiały o towarach Sprzedającego, w tym w szczególności: katalogi, prospekty, ilustracje, zdjęcia, rysunki, dane lub parametry techniczne, ceny itp. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (nawet jeśli znajduje się przy nich cena), a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w zakresie w nich wymienionym. Wszelkie informacje na temat wagi i wymiarów zostały podane w przybliżeniu, mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą w każdym czasie ulec zmianie z uwagi na zmianę technologii, innowacje itp., chyba że zostały wyraźnie określone jako wiążące. Sprzedający może bez zgody Kupującego 
dokonywać zmian w wyglądzie i sposobie wykonania towarów, które odzwierciedlają postęp technologiczny, są niezbędne z innych przyczyn lub są korzystne dla Kupującego. 

2. Kosztorysy nie mają wiążącego charakteru, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące przez Strony. 

3. Zamówienie zostaje złożone albo: 
a) podczas rozmowy telefonicznej wraz z co najmniej: podaniem nazwy towaru, ilości towaru z podaniem numeru katalogowego, wskazaniem danych umożliwiających wystawienie faktury VAT; 
b) z chwilą jego doręczenia Sprzedającemu w formie tekstowej (listem poleconym, faxem na numer telefonu: 74 840 70 40 lub 74 840 70 74, pocztą elektroniczną na e-mail: sales.pl [at] ronalgroup.com (sales[dot]pl[at]ronalgroup[dot]com)) wraz z co najmniej: podaniem nazwy towaru, ilości towaru z podaniem numeru katalogowego, wskazaniem danych umożliwiających wystawienie faktury VAT, złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie faktur VAT bez podpisu Kupującego, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania zamówień, pieczęcią firmy; 
c) z chwilą kliknięcia przycisku „kup” na stronie internetowej Sprzedającego. Przed kliknięciem przycisku „kup” należy wprowadzić wymagane dane oraz zaznaczyć pole akceptacji niniejszych OWS. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia. 

4. Kupujący nie może w jakikolwiek sposób anulować złożonego zamówienia bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający w przypadku anulowania zamówienia na warunkach przewidzianych w zdaniu poprzednim ma prawo obciążyć Kupującego kosztami jakie poniósł w związku z anulowaniem zamówienia przez Kupującego. Nie stosuje się art. 66 1 § 1-3 k.c. 

5. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie 2 tygodni licząc od dnia otrzymania zamówienia wskazując jednocześnie przybliżony termin podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupującego. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w w/w terminie nie stanowi w żadnym wypadku milczącego przyjęcia zamówienia, stanowi zaś o odmowie zawarcia umowy przez Sprzedającego (odmowie przyjęcia zamówienia). Sprzedający nie jest związany zamówieniem Kupującego, nie ma obowiązku jego przyjęcia i podania przyczyny odmowy przyjęcia zamówienia. 

6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może uwzględniać indywidulane ustalenia Stron, jednakże ich akceptacja musi zostać wyraźnie wyartykułowana przez Sprzedającego w treści Potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Indywidualne ustalenia stron mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS tylko w zakresie w jakim je zmieniają, w pozostałym zakresie obowiązują OWS. 

7. W przypadku gdy z powodu siły wyższej realizacja zamówienia przez Sprzedającego będzie utrudniona lub niemożliwa w całości lub w części Kupującemu nie będą przysługiwały żadne roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu siły wyższej. 

III. Ceny, warunki płatności, potwierdzanie salda.

1. Ceny zostały wyrażone w Złotych Polskich, chyba że wyraźnie wskazano inną walutę. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany ceny zamówionego towaru do 5% ceny zamówionego towaru, która podlega fakturowaniu, w terminie do czterech miesięcy od zawarcia umowy, jeżeli od jej zawarcia doszło do wyraźnego wzrostu istotnych kosztów lub płac w wysokości równej podwyżce ceny. 

2. Ceny są cenami netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT. 

3. Sprzedający wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i doręczy ją Kupującemu przy odbiorze, prześle listem lub w inny ustalony z Kupującym sposób. 

4. O ile nie zastrzeżono inaczej w potwierdzeniu otrzymania/przyjęcia zamówienia, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości cena nie obejmuje kosztów transportu, rozładunku, ubezpieczenia towarów etc. Jednakże w przypadku zamówienia przez Kupującego co najmniej 4 sztuk towaru w cenę wliczony jest koszt transportu, z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia 
towarów. W każdym przypadku Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za towar od chwili przekazania go Kupującemu/przewoźnikowi. 

5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w Złotych Polskich w gotówce/przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. Termin zapłaty zostanie wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego albo dzień zapłaty gotówką. 

6. W przypadku konieczności podjęcia przez Sprzedającego jakichkolwiek czynności mających na celu dochodzenie zapłaty ceny od Kupującego, w szczególności tj. czynności windykacyjne, sądowe, egzekucyjne z uwagi na brak terminowej zapłaty ceny przez Kupującego, Kupujący pokryje wszystkie poniesione przez Sprzedającego w tym celu koszty, a w szczególności koszty ponaglań, wezwań do zapłaty, wszelkich opłat i kosztów, obsługi prawnej itp. 

7. W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn Kupujący nie otrzymałby faktury VAT zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego w terminie 7 dni licząc od daty odbioru zamówionego towaru i dokonać zapłaty ceny w terminie 30 dni licząc od dnia podstawienia do dyspozycji Kupującego zamówionego towaru nawet jeśli w tym czasie nie otrzyma faktury VAT. 

8. W sytuacji gdy Kupujący nie reguluje choćby jednej płatności w terminie Sprzedający ma prawo powstrzymania się z realizacją kolejnych zamówień do czasu uregulowania przez Kupującego wymagalnych zobowiązań oraz żądania przedpłaty/zaliczki na realizację każdego kolejnego zamówienia, a wszystkie dotychczasowe zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne w zakresie w jakim towary zostały podstawione przez Sprzedającego do dyspozycji Kupującego. Brak uiszczenia przez Kupującego przedpłaty/zaliczki we wskazanym przez Sprzedającego terminie uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od wykonania umowy. 

9. Kupujący nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek potrąceń swoich wierzytelności względem Sprzedającego z wierzytelności Sprzedającego wynikających z umowy ani dokonywania kompensat roszczeń wzajemnych. Wszelkie odliczenia ustalonych ze Sprzedającym rabatów, upustów, bonifikat itp. wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności. 

10. Sprzedający, po uprzednim wyrażeniu zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dopuszcza możliwość przyjmowania weksli i czeków w formie zapłaty. W przypadku wyrażenia zgody na taką formę płatności płatność zostanie uznana za dokonaną wyłącznie po ich spieniężeniu. Koszty dyskonta ponosi Kupujący. 

11. Potwierdzenie salda wystawione przez Sprzedającego, do którego Kupujący nie złożył pisemnego sprzeciwu w terminie trzech tygodni od dnia jego doręczenia listem, mailem lub faxem, stanowi uznanie przez Kupującego zobowiązań zeń wynikających. 

IV. Zasady podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupującego, odbiór towaru. 

1. Sprzedający na 5 dni przed upływem przybliżonego terminu podstawienia towaru do dyspozycji Kupującego poinformuje Kupującego telefonicznie, listownie, w drodze wiadomości e-mail lub faxem o dacie podstawienia do dyspozycji Kupującego zamówionego towaru. Do dnia podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupującego Kupujący zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich kwestii handlowych i technicznych wymaganych przez Sprzedającego oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich przyjętych na siebie zobowiązań, w szczególności do dostarczenia wymaganych przez Sprzedającego dokumentów, oficjalnych zaświadczeń, zgód oświadczeń etc. oraz uiszczenia wymaganej przedpłaty/zaliczki. W przypadku niespełnienia powyższych warunków termin podstawienia towaru do dyspozycji Kupującego zostanie odpowiednio przedłużony z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

2. Kupujący zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru w dniu podstawienia zamówionego towaru przez Sprzedającego do dyspozycji Kupującego. Od dnia następnego po dniu podstawienia towaru do dyspozycji Kupującego Kupujący będzie pozostawał w zwłoce z odebraniem towaru. 

3. Kupujący zobowiązany jest do szczególnie starannego zbadania towaru w chwili jego podstawienia do dyspozycji Kupującego pod względem zgodności odbieranego towaru z zamówieniem, w szczególności rodzaju i ilości towaru oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń 
towaru i wad opakowania. Jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub braki, konieczne jest sporządzenie protokołu w obecności pracownika Sprzedającego, kuriera lub pracownika firmy transportowej, która dostarczyła towar. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie list przewozowy, w którym należy uwzględnić wszystkie ewentualne zastrzeżenia, wady pod rygorem braku możliwości powoływania się na nie przez Kupującego po dokonaniu odbioru. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń wpisanych przez Kupującego w chwili odbioru towaru jest równoznaczny z brakiem jakichkolwiek wad, uwag czy zastrzeżeń odnośnie odbieranego towaru. 

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej termin podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupującego ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres występowania siły wyższej. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistnieniu siły wyższej oraz jej ustąpieniu. W sytuacji gdyby okazało się, iż zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu siły wyższej, która trwa dłużej niż 30 dni strony mają prawo do odstąpienia od umowy bez prawa żądania odszkodowania. 

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji przyjętego zamówienia bez prawa Kupującego do żądania jakiegokolwiek odszkodowania w terminie 2 tygodni od zaistnienia siły wyższej. W przypadku odstąpienia od realizacji przyjętego zamówienia z powodu siły wyższej Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie uiszczone na rzecz Sprzedającego płatności bez odsetek w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, poza wyraźnie przewidzianymi w treści niniejszych OWS, zostają wyłączone w najszerszym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie. 

6. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru podstawionego do jego dyspozycji towaru w terminie, o którym mowa w ust. 1 bez względu na przyczynę swojego opóźnienia, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich poniesionych przez Sprzedającego szkód, w tym kosztów związanych z przechowywaniem/składowaniem zamówionego przez Kupującego towaru. 

7. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru podstawionych do jego dyspozycji towarów w ciągu czterech miesięcy licząc od dnia podstawienia do dyspozycji Kupującego zamówionego towaru Sprzedający może odstąpić od umowy oraz obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia, a także kosztami, o których mowa w ust. 6. Sprzedający może wykonać swoje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni roboczych po upływie okresu czterech miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podstawienia zamówionego towaru do dyspozycji Kupującego. 

8. Sprzedający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustaloną w niniejszych OWS wysokość kary umownej. 

9. Kary umowne, o których mowa w OWS mogą być kumulowane przez Sprzedającego i dochodzone przez Sprzedającego również w przypadku odstąpienia od umowy. 

10. Z chwilą podstawienia przez Sprzedającego towaru do dyspozycji Kupującego na Kupującego przechodzą wszystkie ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. 

V. Zabezpieczenie wierzytelności za zapłatę ceny; 

1. Sprzedający ma prawo uzależnić realizację przyjętego zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty, zaliczki na poczet zamówienia. 

2. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu realizacji umowy Kupujący na pisemne żądanie Sprzedającego wystawi i wręczy Sprzedającemu weksel in blanco. W przypadku zaniechania spełnienia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedający może odstąpić od umowy bez potrzeby uprzedniego wzywania Kupującego do spełnienia żądania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedający może złożyć w terminie miesiąca licząc od dnia następnego po dniu w którym Kupujący zobowiązany był do wystawienia weksla in blanco. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towarów do momentu zapłaty pełnej ceny wraz ze wszystkimi należnościami, o których mowa w OWS bez względu na miejsce składowania przez Kupującego towarów oraz zamontowania w innych towarach. Kupujący może dokonywać odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kupujący niniejszym dokonuje cesji swojego roszczenia wynikającego z odsprzedaży towarów na rzecz Sprzedającego jako zabezpieczenia zapłaty ceny, a na żądanie Sprzedającego wskaże dłużnika każdej ze scedowanych wierzytelności. Cesja nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za odsprzedane towary. 

4. W przypadku złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do oznaczenia towaru w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego i niezwłocznego pisemnego poinformowania Sprzedającego o fakcie złożenia w/w wniosku przez Kupującego lub inny uprawniony podmiot. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiedzy o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Kupującego oraz zażądać niezwłocznego zwrotu towarów na koszt i ryzyko Kupującego. 

5. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Kupującego i zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Komornika o zastrzeżeniu prawa własności oraz Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji praw Sprzedającego względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy środków. 

6. Na żądanie Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji żądanych przez Sprzedającego odnośnie towarów objętych zastrzeżeniem własności. 

7. Przetwarzanie i przekształcanie towaru będącego przedmiotem umowy następuje na rzecz Sprzedającego jako producenta bez względu na wartość poniesionych przez Kupującego nakładów. Wszelką odpowiedzialność za skutki przetworzenia i przekształcenia towaru przez Kupującego ponosi Kupujący. 

VI. Rękojmia i gwarancja. 

1. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów. 

2. Sprzedający udziela gwarancji tylko wówczas gdy Kupujący otrzymał odrębny dokument gwarancji. Jeżeli Kupujący otrzymał odrębny dokument gwarancji gwarancja udzielona jest na warunkach w nim określonych. Kupującemu nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu gwarancyjnego ani o udzielenie gwarancji. 

VII. Odpowiedzialność 

1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także odpowiedzialność z jakiegokolwiek innego tytułu (w szczególności odpowiedzialność deliktowa), zostaje wyłączona, z wyjątkiem winy umyślnej. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne straty, szkody, utracone korzyści, koszty itp. poniesione przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedającego w całości, w części, w tym we wskazanym przez Sprzedającego terminie, chyba że wynikły z winy umyślnej. 

2. Jeżeli działanie lub zaniechanie, które spowodowało szkodę, polegało na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez Sprzedającego umowy i równocześnie stanowiło podstawę odpowiedzialności deliktowej, Kupujący ma prawo zażądać naprawienia takiej szkody wyłącznie w oparciu o zasady przewidziane w OWS. 
3. Jeżeli Sprzedający ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody jego odpowiedzialność ogranicza się do płatności kwoty pieniężnej. Sprzedający nie jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego, o ile nie postanowi inaczej. 

4. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej. Zatem, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie, wynikających z prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakresu, w jakim roszczenia takich osób trzecich zostały spowodowane winą umyślną Sprzedającego. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy zapis ma jedynie na celu rozłożenie ryzyka związanego z roszczeniami osób trzecich wynikającymi z prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej pomiędzy Kupującego, Sprzedającego oraz członków grupy Sprzedającego. 

5. W zakresie w jakim odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona lub ograniczona na mocy OWS, takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich podmiotów o których mowa w art. 474 k.c., w szczególności członków grupy Sprzedającego, pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz innych osób działających na rzecz lub zlecenie Sprzedającego w ramach zawartych ze Sprzedającym umów. 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Wyłącznym miejscem wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy jest Wałbrzych. 

2. OWS podlegają wyłącznie prawo polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. 

3. W odniesieniu do wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst OWS nie może być interpretowany na ich podstawie. 

6. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny, a w przypadku braku konsensu w powyższym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 


Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2014

Download PDF