Warunki korzystania

Korzystanie z tej strony internetowej oraz dostępnych na niej aplikacji regulują poniższe warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami. Pozostając na tej stronie, akceptują Państwo poniższe warunki bez zastrzeżeń.

1.    Zakres obowiązywania

1.1    Niniejsze warunki dotyczą korzystania z tej strony internetowej oraz wszelkich podlinkowanych do niej stron internetowych („strona internetowa”) firmy RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, i jej spółek-córek („RONAL”). Ewentualne indywidualne umowy zawarte z firmą RONAL mają priorytet w stosunku do niniejszych warunków użytkowania. 

1.2    Warunki korzystania nie regulują przetwarzania Państwa danych przez firmę RONAL. RONAL zwraca jednak uwagę na to, że korzystając z tej strony internetowej, zezwalają Państwo na zgodne z oświadczeniem firmy RONAL o ochronie danych osobowych gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. W niektórych miejscach tej strony internetowej zostaną Państwo poproszeni o wyraźne powtórzenie swojej zgody na warunki naszej polityki ochrony danych osobowych i/lub zaakceptowanie naszych Ogólnych Warunków Umownych przez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Te warunki mają priorytet w stosunku do niniejszych warunków korzystania. Niniejsze warunki korzystania mają jednakże zastosowanie pomocnicze.

2.    Cel strony internetowej

Niniejsza strona internetowa informuje o firmie RONAL oraz oferowanych przez nią produktach i usługach. Ta strona internetowa służy wyłącznie do celów informacyjnych. Żadne zamieszczone na niej informacje nie stanowią oferty firmy RONAL. 

3.    Państwa uprawnienia

3.1    Państwa uprawnienia dotyczące korzystania ze strony internetowej obejmują wyłącznie dostęp do strony, przeglądanie jej i korzystanie z umieszczonych na niej aplikacji. Przekazane Państwu w tym celu przez firmę RONAL dane dostępowe do określonych aplikacji na stronie są przeznaczone do użytku wyłącznie przez Państwa i muszą być traktowane poufnie.

3.2    Nie są Państwo uprawnieni do korzystania z niniejszej strony internetowej w żaden inny sposób. W szczególności niedozwolone jest 
–    modyfikowanie, kopiowanie, prezentowanie, licencjonowanie, publikowanie, przesyłanie na serwer, przesyłanie innym osobom lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób treści tej strony internetowej (np. tekstów, zdjęć, dokumentów, znaków, marek, wzorów, prezentacji, oprogramowania, zapisów wideo lub know-how) bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody firmy RONAL wzgl. posiadacza praw autorskich. Oczywiście mogą Państwo korzystać z tych treści w ramach własnego użytku prywatnego zgodnie z odnośnymi przepisami o własności intelektualnej;  
–    przesyłanie treści zawierających wirusy, tzw. „konie trojańskie” lub jakiekolwiek inne programy, które mogłyby uszkodzić stronę internetową bądź zakłócić jej działanie; 
–    wprowadzanie do aplikacji na stronie internetowej treści, które są nieprawdziwe lub do korzystania z których nie mają Państwo uprawnień.

3.3    Jeśli treści tej strony internetowej naruszają Państwa prawa, mogą Państwo zażądać od firmy RONAL usunięcia tych treści. W tym celu prosimy zwrócić się do firmy RONAL. Ocena, czy występuje naruszenie prawa i czy konieczne jest usunięcie danych treści, należy w takim przypadku wyłącznie do firmy RONAL.

4.    Brak gwarancji i zapewnień

Wszelkie informacje podawane na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zawierają żadnych wyraźnych ani domniemanych zapewnień ani gwarancji. 

5.    Wyłączenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez właściwe prawo firma RONAL wyklucza wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej. W szczególności firma RONAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących okoliczności:
–    braku aktualności, kompletności, poprawności lub wiarygodności dostępnych na stronie internetowej informacji własnych lub pochodzących od osób trzecich;
–    treści podlinkowanych stron internetowych, które nie są administrowane przez firmę RONAL;
–    usterki techniczne lub błędy na stronie internetowej;
–    obecność wirusów lub innego złośliwego oprogramowania (malware);
–    ewentualnego naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

6.    Jednostronne prawo do wprowadzania zmian

6.1    Firma RONAL zastrzega sobie jednostronne prawo do dokonywania w każdej chwili zmian, aktualizacji lub uzupełnień strony internetowej oraz do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia Państwu dostępu do strony lub jej określonych funkcji, bez podawania przyczyny lub kontaktowania się z Państwem.

6.2    Firma RONAL zastrzega sobie jednostronne prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian do niniejszych warunków korzystania. W przypadku wprowadzenia zmian zmienione warunki stają się wiążące w momencie ich opublikowania na tej stronie internetowej. Jeśli w takiej sytuacji kontynuują Państwo korzystanie z tej strony internetowej, to firma RONAL zakłada, że zgadzają się Państwo na zmienione warunki.

7.    Właściwy sąd i właściwe prawo

7.1    Prawa i obowiązki stron związane z korzystaniem z tej strony internetowej reguluje wyłącznie prawo szwajcarskie, z wyłączeniem norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego.  

7.2    Właściwym miejscowo sądem jest sąd w Härkingen (Richteramt Thal-Gäu w Balsthal). Jeśli według właściwego prawa szwajcarskiego jesteście  Państwo konsumentem, to możecie Państwo składać pozwy również w innych właściwych sądach.

Stan: 09/2017

Download PDF